supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

SupraCare
Technologia, która wspiera opiekę

SupraCare
Technologia, która wspiera opiekę

Odtwórz film

O SupraCare

SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą
w ośrodkach opieki długoterminowej.

System SupraCare składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej, przeznaczonej do planowania i monitorowania pracy w ośrodku oraz aplikacji mobilnej, za pomocą której personel wyświetla zadania i raportuje ich wykonanie. Aplikacja mobilna zainstalowana jest na tabletach rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka.

System SupraCare powstał w odpowiedzi na wyzwanie organizacyjne, wynikające z konieczności połączenia indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów z efektywną organizacją pracy.

Planowanie i raportowanie pracy, jednocześnie.

1

System oparty jest na metodyce Indywidualnych Planów Opieki – pierwszy krok to zdiagnozowanie potrzeb i preferencji pacjentów oraz stworzenie Indywidualnych Planów Opieki.

2

Drugi krok to uzupełnienie Grafików, czyli określenie godzin pracy oraz kompetencji personelu.

3

Krok trzeci to Automatyczne Planowanie – system zbiera wszystkie czynności zapisane w Indywidualnych Planach Opieki pacjentów i przyporządkowuje je do pracowników, tworząc harmonogram pracy na kolejny dzień. Proces automatycznego planowania oparty jest o ponad 50 reguł, dzięki którym zarządzanie pracą stanie się efektywne, a harmonogram pracy będzie zawsze optymalnie ułożony.

4

Pracownik sprawdza swój harmonogram pracy za pomocą aplikacji mobilnej, dostępnej na tabletach rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka. Na ekranie tabletu potwierdza wykonanie zadania lub podaje powód niewykonania zadania.

5

Osoba zarządzająca monitoruje pracę w ośrodku poprzez aplikację webową, dzięki której widzi status zadań i kontroluje pracę wielu pracowników jednocześnie. System powiadamia o zadaniach niewykonanych, umożliwiając szybką reakcję osoby zarządzającej.

Moduły

Moduł do prowadzenia ewidencji pacjentów obejmuje:

 • dane personalne,
 • informacje medyczne,
 • indywidualne preferencje pacjenta,
 • status badania wstępnego.

Badanie wstępne może obejmować różne obszary, w zależności od specjalizacji ośrodka, przykładowo: obszar pielęgnacyjny, obszar rehabilitacyjny, obszar psychologiczny. Obszary ustalamy wspólnie podczas wdrożenia, tak aby dopasować system do zakresu działalności ośrodka i profilu przyjmowanych pacjentów.

Indywidualny Plan Opieki to lista precyzyjnie zdefiniowanych czynności planowanych do wykonania u pacjenta. Plan układany jest na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentem oraz rodziną, zleceń lekarskich, zleceń pielęgniarskich, a także preferencji, upodobań i innych potrzeb terapeutycznych i socjalnych pacjenta.

Czynności składające się na IPO można dodawać pojedynczo – wybierając z listy ponad 300 czynności zdefiniowanych w systemie. Istnieje również możliwość wybrania szablonu opieki, a następnie dopasowania go do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Każda czynność ma w systemie zdefiniowane parametry – optymalny czas trwania, priorytet, częstotliwość, godzinę rozpoczęcia, kompetencje personelu etc. Parametry wszystkich czynności zostały opracowane na podstawie praktycznych doświadczeń ośrodków korzystających z systemu. Lista czynności i ich parametry są w pełni modyfikowalne.

Grafiki to moduł do ustalania dni i godzin pracy pracowników. Dodatkowo określamy czy pracownik wykonuje zadania w całym ośrodku czy na określonych piętrach czy oddziałach. System na bieżąco informuje ilu pracowników danej specjalności pełni dyżur w godzinach dziennych i nocnych, ułatwiając proces planowania dyżurów.

Informacje zawarte w module Słowniki służą do odwzorowania w systemie procesów zachodzących w ośrodku. Od infrastruktury (układ sal i pięter), przez kalendarz (święta i dni wolne) po kompetencje personelu (role i obowiązki). Podczas wdrożenia przeprowadzamy analizę procesów biznesowych i na jej podstawie definiujemy informacje, dzięki którym zarządzanie pracą stanie się efektywne, a harmonogram pracy będzie zawsze optymalnie ułożony.

Przykładowo, dzięki informacjom zawartym w tej sekcji system wie jak zgrupować czynności w poszczególnych częściach ośrodka tak, aby zminimalizować dystans pokonywany przez personel podczas wykonywania zadań, czy w jaki sposób przypisać zadania do pracowników, aby zminimalizować koszt pracy.

Harmonogram pracy powstaje jako rezultat Automatycznego Planowania. System zbiera wszystkie czynności zapisane w Indywidualnych Planach Opieki pacjentów i przyporządkowuje je do pracowników, z uwzględnieniem wszystkich parametrów czynności (czas trwania, priorytet, powiązania etc.), pracowników (dostępność, kompetencje, rola etc.) i pacjentów (dostępność, preferencje etc.), przestrzegając jednocześnie ponad 50 reguł optymalizacyjnych. Tak wygenerowane zadania przedstawione są graficznie w module Harmonogram.

Za pomocą tego modułu, osoba zarządzająca monitoruje i kontroluje wykonanie zadań. System powiadamia o zadaniach niewykonanych, umożliwiając szybką diagnozę i reakcję.

Harmonogram pracy powstaje jako rezultat automatycznego planowania. System zbiera wszystkie czynności zapisane w Indywidualnych Planach Opieki pacjentów i przyporządkowuje je do pracowników, z uwzględnieniem wszystkich parametrów czynności (czas trwania, priorytet, powiązania etc.), pracowników (dostępność, kompetencje, rola etc.) i pacjentów (dostępność, preferencje etc.), przestrzegając jednocześnie ponad 50 reguł optymalizacyjnych.

Pracownik sprawdza swój harmonogram pracy za pomocą aplikacji mobilnej, dostępnej na tabletach rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka. Na ekranie tabletu potwierdza wykonanie zadania, a w przypadku czynności medycznych, podaje parametr (temperatura, ciśnienie, poziom glikemii etc.). Jeśli parametr jest poza normą system rozpoczyna procedurę alarmową. Jeśli pracownik nie wykonał zadania, podaje on powód niewykonania (brak czasu, wykonane przez rodzinę, odmowa pacjenta etc.), a system powiadamia o tym fakcie osobę zarządzającą.

W zależności od diagnozy sytuacji, osoba zarządzająca, może zadecydować, czy należy ponownie zlecić wykonanie zadania.

Wykonanie lub brak wykonania każdego zadania zostaje zarejestrowane w systemie. Gromadzenie tak szczegółowych danych daje olbrzymie możliwości analityczne, prowadzi do precyzyjnej diagnozy i umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Dzięki danym rejestrowanym w SupraCare, po raz pierwszy możemy odpowiedzieć na kluczowe z punktu widzenia efektywności opieki długoterminowej pytania: Ile czasu zajmuje opieka nad każdym z pacjentów? Jaki jest koszt opieki dla każdego z pacjentów? Który z pracowników wykonał najwięcej zadań? Który z pracowników wykonał najmniej zadań? Czy zaplanowane zadania mogłyby zostać wykonane przez mniejszą liczbę pracowników? Czy pracownicy mogliby wykonać więcej zadań w swoim czasie pracy?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w module raporty. Wszystkie te i podobne elementy wpływają zarówno na zapewnienie jakości usług jak i ich efektywność ekonomiczną.  Właściwa (tj. kompletna i przejrzysta) informacja jest podstawą do wprowadzania niezbędnych zmian i uprawnień oraz szybkiego reagowania na negatywne zjawiska kliniczne i zarządcze.

Raporty mogą obejmować dowolny zakres czasowy – interesują nas dane z ostatniego dnia? Ostatniego tygodnia? Ostatniego miesiąca? Zakres tematyczny jest również w pełni konfigurowalny. Przykładowo, szukając danych o czynnościach niewykonanych, możemy zadać pytanie: Które czynności nie zostały wykonane? Jakie były powody niewykonania czynności?  Który pracownik nie wykonał czynności? Który pacjent odmówił wykonania czynności?

Poprzez zadawanie i modyfikowanie kolejnych pytania, diagnozujemy problem i określamy jego przyczynę. Podejmując decyzje w oparciu o dane podnosimy efektywność pracy, zwiększamy jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta.

Korzyści

550 000 rocznie

1 500 dziennie

Tyle zadań wygeneruje system SupraCare dla jednego ośrodka opiekuńczo-leczniczego, w którym przebywa 100 pacjentów. Wykonanie lub niewykonanie każdego z nich zostanie zarejestrowane w systemie.

Więcej

Planowanie

Efektywne zaplanowanie tak dużej ilości zadań nie jest możliwe bez wsparcia narzędzi informatycznych. Proces planowania pracy w systemie SupraCare opiera się o ponad 50 reguł, prowadzących do minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zajętości personelu.

Minimalizacja kosztów

Koszty personelu to nawet 70% kosztów w ośrodkach opieki długoterminowej. Zarządzanie czasem personelu ma bezpośredni wpływ na efektywność finansową ośrodka. System ułatwia zaprojektowanie etatów i dostosowanie czasu pracy do ilości zadań wynikających z potrzeb pacjentów.

Jakość

Jakość opieki to indywidualne podejście do potrzeb każdego pacjenta. Dlatego właśnie pierwszym krokiem pracy w systemie jest opracowanie Indywidualnych Planów Opieki. Potrzeby i preferencje pacjentów brane są pod uwagę za każdym razem, gdy tworzony jest harmonogram pracy na kolejny dzień. System umożliwia połączenie indywidualnych i zmiennych w czasie potrzeb pacjentów z efektywną organizacją pracy w ośrodku.

Zarządzanie zmianą

Zmiany potrzeb i preferencji pacjentów, zastępstwa i absencje pracowników, czy nagłe interwencje mogą mieć istotny wpływ na organizację pracy, jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta. Funkcje zarządzania zmianą zostały zaprojektowane w oparciu o praktyczne doświadczenia ośrodków korzystających z systemu – tak, aby zminimalizować wpływ zmian na ciągłość pracy oraz zapewnić jakość i bezpieczeństwo.

Komunikacja

Dzięki możliwości sprawdzenia w każdej chwili harmonogramu pracy na tablecie, komunikacja zadań jest jasna, jednoznaczna i skuteczna. Ponadto, moduł wiadomości pozwala na dodatkową komunikację (zdarzenia nieprzewidziane, zalecenia etc.) ze wszystkimi lub wybranymi pracownikami.

Bezpieczeństwo

System na bieżąco identyfikuje zadania niewykonane i umożliwia szybką reakcję osoby zarządzającej, zwiększając bezpieczeństwo pacjenta. Ponadto, każda czynność medyczna ma w systemie określone normy – procedura alarmowa rozpoczynana jest za każdym razem, gdy parametry przekraczają normę.

Know-how

System SupraCare został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania opieką długoterminową. Know-how zawarty w systemie bazuje na praktycznych doświadczeniach wynikających z pracy z 7 ośrodkami opieki długoterminowej w Polsce. Optymalny czas trwania, priorytet oraz wymagania dotyczące personelu zostały zdefiniowane dla ponad 300 czynności, ułatwiając standaryzację i benchmarking ośrodków. Szablony planów opieki ułatwiają tworzenie Indywidualnych Planów Opieki dla pacjentów. Lista wskaźników Key Performance Indicators definiuje obszary do monitorowania mające bezpośredni wpływ na efektywność ekonomiczną ośrodka. Know-how zawarty w systemie podnosi efektywność pracy ośrodków już działających oraz skraca krzywą uczenia się dla nowych placówek, ich menadżerów i pracowników.

Decyzje oparte o dane

Raportowanie pracy w systemie SupraCare to dostęp do danych, które nigdy wcześniej nie były dostępne w opiece długoterminowej. Dzięki danym zbieranym na poziomie pacjenta i pracownika – a nie na poziomie zagregowanym – możliwa jest precyzyjna diagnoza. Ile czasu zajmuje opieka nad pacjentem? Jaki jest koszt opieki dla każdego z pacjentów? Ile zadań wykonuje pracownik? Jaka jest dostępność/zajętość każdego z pracowników? System umożliwia znalezienie precyzyjnych odpowiedzi na te i inne kluczowe pytania, a decyzje oparte o dane prowadzą do wyższej efektywności, lepszej jakości opieki i większego bezpieczeństwa pacjenta.

Wdrożenie

System SupraCare udostępniany jest w modelu licencyjnym. Dzięki temu koszty i ryzyko wdrożenia są zminimalizowane. Klient nie musi martwić się zakupem serwerów, prowadzeniem backupu danych czy wsparciem technicznym – te usługi dostarczamy w ramach licencji.

Cena systemu to miesięczna opłata licencyjna oraz jednorazowa opłata za wdrożenie.

Licencja obejmuje:

 • Dostęp do systemu SupraCare
 • Hosting
 • 24/7 wsparcie techniczne
 • Codzienny backup danych
 • Gwarancja jakości
 • Aktualizacje systemu
  (nowe funkcje, dostosowywanie aplikacji do nowych urządzeń)

Opłata licencyjna uzależniona jest od liczby pracowników korzystających z systemu.

Wdrożenie systemu to trzy proste kroki:
 1. Konfiguracja aplikacji zgodnie z modelem biznesowym Klienta:
  1. Analiza potrzeb i procesów biznesowych Klienta
  2. Konfiguracja Słowników, czyli odwzorowanie infrastruktury ośrodka, dopasowanie zbioru czynności do profilu ośrodka, zdefiniowanie ról i obowiązków pracowników w systemie
  3. Utworzenie kont użytkowników
 2. Konfiguracja sprzętu
  1. Konfiguracja tabletów
  2. Zaprogramowanie kart NFC, za pomocą których pracownicy będą logować się do aplikacji mobilnej
  3. Sprawdzenie/konfiguracja sieci WIFI
 3. Szkolenia
  1. Szkolenie administratora systemu
  2. Szkolenie osoby zarządzającej
  3. Szkolenie personelu
  4. Szkolenie dyrektora ośrodka

Standardowa jednorazowa opłata wdrożeniowa wynosi 12,000 PLN netto.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Koszt systemu to: roczna opłata licencyjna i jednorazowa opłata wdrożeniowa:

 • Opłata licencyjna uzależniona jest od liczby użytkowników.
 • Opłata wdrożeniowa dla standardowego wdrożenia wynosi 12,000 PLN netto.

Dodatkowy jednorazowy koszt to zakup tabletów.

Wdrożenie systemu to: konfiguracja systemu i szkolenia użytkowników:

 • Konfiguracja systemu zajmuje ok. 2 tygodni.
 • Standardowe szkolenie użytkowników obejmuje 26 godzin szkoleniowych, podzielonych pomiędzy administratora systemu, osobę zarządzającą i personel. Osoba zarządzająca uczestniczy w 4 sesjach szkoleniowych przedzielonych kilku-dniowymi odstępami – dzięki temu ma ona czas na praktyczne ćwiczenia pomiędzy sesjami i naukę systemu krok po kroku.

System SupraCare jest łatwy w obsłudze i wymaga tylko minimalnego szkolenia. Personel korzysta z intuicyjnej aplikacji mobilnej zainstalowanej na tabletach – do jej obsługi nie jest wymagana żadna wiedza komputerowa, a szkolenie z aplikacji mobilnej SupraCare trwa tylko godzinę!

Szkolenie z aplikacji webowej złożone jest z kilku sesji, umożliwiając stopniowe zapoznawanie się z systemem osoby zarządzającej i administratora systemu. Tempo szkolenia i odstępy pomiędzy sesjami, przeznaczone na praktyczne ćwiczenia, dopasowane jest do wiedzy komputerowej osoby zarządzającej i administratora systemu.

Standardowe szkolenie obejmuje 26 godzin szkoleniowych i ma na celu zapoznanie personelu z systemem SupraCare.

Doradztwo to dodatkowa usługa itCraft przeznaczona dla osób zarządzających, które chcą zwiększyć efektywność operacyjną ośrodka na podstawie danych gromadzonych w SupraCare, najlepszych praktyk w opiece długoterminowej oraz sprawdzonych rozwiązań itCraft. Na podstawie analiz diagnozujemy problem, identyfikujemy obszary do optymalizacji i podajemy praktyczne rekomendacje. Dostarczane raporty nie są celem samym w sobie, ale stanowią punkt wyjścia do opracowania praktycznych rozwiązań o wymiernym wpływie na zwiększenie wartości organizacji.

Jeśli problem braku łączności jest chwilowy, system automatycznie połączy się z Internetem tak szybko jak będzie to możliwe – nie jest wymagany restart aplikacji czy tabletów. Jeśli problem braku łączności przedłuża się, istnieje możliwość skorzystania z planów pracy zapisanych w pliku excel. Support SupraCare zawsze dba o dostępność takiego pliku i udostępnia go w sytuacjach kryzysowych.

Liczba tabletów zależy od wielkości i topografii ośrodka. Liczba komputerów zależy od liczby i roli użytkowników – dostęp do aplikacji webowej powinny mieć osoby zarządzające pracą w ośrodku: Pielęgniarka oddziałowa, Kierownik rehabilitantów, Kierownik logopedów i psychiatrów, etc. Zazwyczaj na ośrodek obsługujący 100 pacjentów wystarczy:

 • od 2 do 4 komputerów
 • od 6 do 10 tabletów

System jest hostowany na serwerach spełniających najwyższe wymogi bezpieczeństwa fizycznej ochrony danych, infrastruktury informatycznej oraz narzędzi programowych. Back-up danych robiony jest każdej nocy, tak, aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie. Każdy ośrodek posiada odrębny schemat bazy danych oraz wysokowydajny serwer aplikacyjny.

Dostęp do systemu ograniczany jest regułami firewalla – w praktyce nikt, kto nie znajduje się na terenie ośrodka nie będzie w stanie podjąć próby zalogowania się do systemu.

System zbudowany jest w sposób modułowy i w pełni konfigurowalny. Podczas wdrożenia analizujemy specyfikę pracy ośrodka, potrzeby i procesy biznesowe, a następnie dopasowujemy do nich poszczególne funkcje systemu. Odwzorowujemy w systemie infrastrukturę ośrodka – piętra, sale, liczba łóżek, dodatkowe pomieszczenia. Dopasowujemy listę czynności do tych wykonywanych w ośrodku oraz dodajemy wszystkie nowe czynności zidentyfikowane podczas analizy. Definiujemy role i obowiązki pracowników w systemie, tak, aby jak najlepiej dopasować je do bieżącego trybu pracy i zakresu odpowiedzialności pracowników.

Dzięki pełnej konfiguralności, mamy gwarancję, że system sprawdzi się w każdym ośrodku opieki długoterminowej w Polsce.

Nie znalazłeś swojego pytania?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Imię

Nazwisko

Email

Nazwa Ośrodka

Liczba łóżek :

Treść wiadomości